ÅRSSTÄMMA 2024

SAPSA:s årsstämma 2024

SAPSA:s årsstämma 2024 kommer att ske i samband med IMPULS på Clarion Hotel Post i Göteborg tisdag den 23 april.

Alla användarföretag som är medlemmar har rösträtt. Välkomna!

Agenda

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas
 1. Mötets öppnande och fastställande av röstlängd för mötet 
 2. Fråga om mötet har stadgeenligt utlysts 
 3. Fastställande av dagordning 
 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet 
 5. Val av justeringsmän samt rösträknare 
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det avslutade verksamhetsåret samt disposition av över-/underskott? 
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning av det avslutade verksamhetsåret 
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
 9. Fastställande av medlemsavgift för innevarande år 
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det innevarande verksamhetsåret 
 11. Val av föreningens ordförande och övriga styrelseledamöter, samt revisorer och valberedning 
 12. Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller enskild medlem föreslagit till behandling. Sådant ärende skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet. 
 13. Mötets avslutande 

Kolla in våra liknande event

SAP

How to migrate business data from legacy to SAP S/4HANA Cloud Public Edition – SAP S/4HANA Migration Cockpit Fundamentals

SAP S/4HANA Migration Cockpit Fundamentals
 • 30 juli
SAP

IFG for Integration: Monthly Call

Monthly call for the international focus group for integration
 • 30 juli
SAP

The process perspective during the explore, realize, deploy and run phases of the SAP S/4HANA transformation

The process perspective during the explore, realize, deploy and run phases of the SAP S/4HANA transformationOm eventet Vi bjuder dig och dina kollegor på inspirerande dagar på Clarion Hotel Sign i Stockholm där ni får tillfälle att utbyta erfarenheter med...
 • 31 juli