ÅRSSTÄMMA 2023

SAPSA:s årsstämma 2023

SAPSA:s årsstämma 2023 kommer att ske i samband med IMPULS på Clarion Hotel Post i Göteborg tisdag den 25 april kl. 12.20.

Alla användarföretag som är medlemmar har rösträtt. Välkomna!

 

Se hela agendan

Stäng

Agenda

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas
 1. Mötets öppnande och fastställande av röstlängd för mötet 
 2. Fråga om mötet har stadgeenligt utlysts 
 3. Fastställande av dagordning 
 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet 
 5. Val av justeringsmän samt rösträknare 
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det avslutade verksamhetsåret samt disposition av över-/underskott? 
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning av det avslutade verksamhetsåret 
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
 9. Fastställande av medlemsavgift för innevarande år 
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det innevarande verksamhetsåret 
 11. Val av föreningens ordförande och övriga styrelseledamöter, samt revisorer och valberedning 
 12. Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller enskild medlem föreslagit till behandling. Sådant ärende skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet. 
 13. Mötets avslutande 

Kolla in våra liknande event

SAP

Transforming Business Performance with SAP

Webcast Series on Integration.
 • 15 april - 6 maj
SAPSA Event

IMPULS Göteborg 2024

SAPSA:s användarkonferens med intressanta kundpresentationer och nätverksmingel på Clarion Hotel Post i Göteborg.
 • 23 april
SAP

Unlock the potential of DevOps on SAP BTP with SAP Cloud ALM

Unlock the full potential of CI/CD developments
 • 23 april