ÅRSSTÄMMA 2023

SAPSA:s årsstämma 2023

SAPSA:s årsstämma 2023 kommer att ske i samband med IMPULS på Clarion Hotel Post i Göteborg tisdag den 25 april kl. 12.20.

Alla användarföretag som är medlemmar har rösträtt. Välkomna!

 

Se hela agendan

Stäng

Agenda

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas
 1. Mötets öppnande och fastställande av röstlängd för mötet 
 2. Fråga om mötet har stadgeenligt utlysts 
 3. Fastställande av dagordning 
 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet 
 5. Val av justeringsmän samt rösträknare 
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det avslutade verksamhetsåret samt disposition av över-/underskott? 
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning av det avslutade verksamhetsåret 
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
 9. Fastställande av medlemsavgift för innevarande år 
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det innevarande verksamhetsåret 
 11. Val av föreningens ordförande och övriga styrelseledamöter, samt revisorer och valberedning 
 12. Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller enskild medlem föreslagit till behandling. Sådant ärende skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet. 
 13. Mötets avslutande 

Kolla in våra liknande event

Konferens

SuccessConnect 2023

SuccessConnect är ett av årets främsta HR-evenemang. Var med på plats i Las Vegas eller online.
 • 2-4 oktober
Konferens

SAP Spend Connect Live

Engage with our global SAP Leadership and hear from inspirational customer speakers.
 • 9-11 oktober
SAPSA Event

Infobite – SAP Build

Webcasten Infobite av SAP and SAPSA där du kan lära dig mer om SAP Build.
 • 9 oktober